Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatás a kapcsolattartás érdekében megadott személyes adatokkal összefüggésben

Honlapunkon Ön kapcsolatba léphet velünk, hogy az általunk nyújtott szolgáltatással összefüggésben további tájékoztatást tudjunk nyújtani. A kapcsolattartási célból megadott személyes adatait Brand Factory Kft. (1145 Budapest, Róna utca 174. „E”. ép.), mint adatkezelő kezeli.

Az adatkezelés célja: A honlapon érkezett megkeresésekkel kapcsolatos tájékoztatás és az érdeklődővel való kapcsolattartás az általunk nyújtott szolgáltatással összefüggésben.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, felhasználó IP-címe valamint az érintettől nem kért, de önkéntesen megadott egyéb adat a megkeresés részleteiből kitűnően.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett a honlapon feltett kérdései és így személyes adatai nem kerülnek kézbesítésre a részünkre, így a megkeresésre Brand Factory Kft. választ nem tud adni.

A megadott személyes adatok kizárólag az adatkezelő részére válnak megismerhetővé.  

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei az adatait érintő adatkezelések kapcsán:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adatihoz való hozzáférését, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat az adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlásának keretein belül az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az érintett jogosult továbbá arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog). Az érintett jogosult bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni a hozzájárulását. A visszavonás az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A kapcsolattartáshoz adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

e-mail útján az adatkezeles@mindenpenztmeger.hu címen, továbbá

postai úton az Brand Factory Kft.  székhelyére címzett levéllel: 1145 Budapest, Róna utca 174. „E”. ép.

Brand Factory Kft. az érintettek kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol, és ha az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell döntését. Az érintettek jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

A produkció weboldala:
www.mindenpenztmeger.hu

A Brand Factory Kft. és a készítők a weboldalon közzétett tartalommal kapcsolatosan minden jogot fenntartanak.

Minden pénzt megér © 2020